Wtorek, 18 Czerwca 2024 Szukaj   Mapa serwisu   E-mail   Polityka prywatności   Zastrzeżenia prawne    |             
    O firmie i produktach      MASZYNY PRZECISKOWE      SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE      Referencje      Serwis      Kontakt      Kontakt   
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Olej KorMAX

Olej KorMAX 

Olej KorMAX jest przeznaczony do konserwacji maszyn przeciskowych oraz innych precyzyjnych mechanizmów, narzędzi i innych elementów metalowych.

ilustracja

Parametry techniczne:
Lepkość kinematyczna w temp. 40oC: 19 mm/s2
Temperatura zapłonu: 170oC
Temperatura płynięcia: -45oC

Chcąc wyjść naprzeciw Klientom w dbałości o posiadane maszyny przeciskowe, od października 2019 roku, jedno opakowanie oleju jest dodawane do każdego zamówienia Zestawu przeciskowego zawierającego kreta.

Nasze krety są zaprojektowane tak, by zapewnić im żywotność na długie lata oraz najwyższą niezawodność. Najstarsze krety jakie trafiają do nas do serwisu na okresowy przegląd, mają nawet dziesięć lat historii niezawodnej pracy. Wystarczy tylko o nie należycie dbać, zwłaszcza po zakończeniu pracy. Nie są to wygórowane wymagania. Należy przestrzegać jedynie zaleceń z Instrukcji Obsługi, które poniżej przypominamy.

Obsługa codzienna:

Obsługa codzienna wykonywana jest przez użytkownika urządzenia. W zakres obsługi codziennej wchodzą:

a) Oględziny zewnętrzne maszyny przeciskowej, olejacza i węży pneumatycznych.

b) Sprawdzenie połączeń gwintowych maszyny: głowica - cylinder - tuleja sterownika - wkrętka (tuleja do wciągania rur), czy nie nastąpiło ich poluzowanie (szczelina pomiędzy elementami).

c) Sprawdzenie stanu złączek węży i olejacza czy nie są poluzowane części skręcane i części zaprasowane.

d) Sprawdzenie stanu węży pneumatycznych czy nie są uszkodzone.

e) Sprawdzenie stanu uszczelnień węży pneumatycznych.

f) Kontrolowanie poziomu oleju w olejaczu.

g) Sprawdzenie szczelności i ruchomość zaworów olejacza.

 

Konserwacja kreta po zakończeniu pracy:

W zakresie konserwacji kreta, każdorazowo po zakończeniu pracy należy:

a) Normalne warunki pracy

 - umieścić kreta na suchym podłożu

 - Włączyć kreta na 20 sekund pracy przy maksymalnym smarowaniu (pokrętło olejacza ustawione na MAX)

b) Możliwa woda w krecie

 -  Umieścić kreta na suchym podłożu

 -  Włączyć kreta na 30 sekund pracy przy minimalnym smarowaniu (pokrętło olejacza ustawione na MIN)

 - Zalać kreta olejem antykorozyjnym, np. KorMAX, 150 ml oleju należy wlać do węża krótkiego i węża krótkiego wewnętrznego

 -  włączyć kreta na 3-5 sekund w celu rozprowadzenia oleju antykorozyjnego

c) Możliwe mocne zapiaszczenie kreta, błoto i glina

 -  Umieścić kreta na suchym podłożu

 -  Wlać 200ml oleju napędowego do węża krótkiego i węża krótkiego wewnętrznego

 - Włączyć kreta na 30 sekund pracy, aby kret wyrzucił z siebie rozpuszczone zanieczyszczenia, a następnie wyłączyć kreta

 - Zalać kreta olejem antykorozyjnym np. KorMAX, 150 ml oleju należy wlać do węża krótkiego i węża krótkiego wewnętrznego

 -  włączyć kreta na 3-5 sekund w celu rozprowadzenia oleju antykorozyjnego

 

Konserwacja kreta na przerwę w eksploatacji.

Jeżeli maszyna przeciskowa nie będzie eksploatowana dłużej niż 7 dni należy ją odpowiednio zakonserwować. Tą czynność najlepiej jest zlecić odpowiedniemu warsztatowi serwisowemu, który dokona jej w pełnym zakresie. Jeżeli taka możliwość nie istnieje, to należy:

a) Przedmuchać wąż zasilająco sterujący przy zamkniętym dozowaniu oleju w celu usunięcia z niego resztek wody i oleju.

b) Podłączyć maszynę przeciskową i uruchomić przy zamkniętym dozowaniu oleju w celu usunięcia z niej resztek wody i oleju.

c) Podczas pracy należy kilkakrotnie przesterować maszynę.

d) Czynność powinna trwać do momentu ustania wyrzucania wody i oleju z jej wnętrza.

e) Zatrzymać maszynę i odłączyć krótki wąż. Nalać do niego około 150 cm3 oleju antykorozyjnego KorMAX. Należy dodać także niewielką ilość oleju do węża środkowego.

f) Połączyć węże i ponownie uruchomić maszynę.

g) Podczas pracy należy kilkakrotnie przesterować maszynę oraz obrócić wokół jej osi w celu równomiernego rozprowadzenia oleju.

h) Rozłączyć węże i zaślepić krótki wąż maszyny zaślepką. Założyć zaślepki na wężu zasilającym oraz olejaczu. Zabezpieczy to końcówki przed zabrudzeniem jak i wyciekiem środka smarującego na zewnątrz.

ilustracja

KARTA CHARAKTERYSTYKI

 

Olej KorMAX 

ŚRODKI OSTRONOŚCI:

ilustracja

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera destylaty ciężkie z hydrokrakingu (ropa naftowa) , sole baru kwasu benzenosulfonowego pochodne di-C10-18-alkilowe, sole baru kwasów sulfonowych.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

P260 Nie wdychać pyłu/gazu/mgły/pary rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć/lekarzem.

P331 Nie wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Zobacz także:

ilustracja

 

Olej EkoMAX

ilustracja

Ekologiczność
Kretów

 
 KONTAKT:

ilustracja

TERMA Sp. z o.o.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
NIP: 583-10-18-844
REGON: 190558447
KRS nr 0000069067
konto: ING Bank Śląski S.A.
88 1050 1764 1000 0023 0692 5997
kapitał zakładowy:
2 360 500 PLN

kret@termamax.com

ilustracja

Region Północ
+48 607 451 902
+48
607 451 900

Region Południe
+48 607 451 433

Region Wschód
+48 607 451 028


ilustracja

MAX K130S
+
ZESPÓŁ TERMA ZWYCIĘZCY 
1 OFICJALNYCH MIĘZYNARODOWYCH ZAWODÓW W TECHNIKACH BEZWYKOPOWYCH


ilustracja

EXPERT 2012
dla MAX K95S
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

EXPERT 2014
dla MAX K55
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

ilustracja


Współpracujemy z:

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

do góry strony    
O firmie i produktach  |  MASZYNY PRZECISKOWE  |  SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE  |  Referencje  |  Serwis  |  Kontakt  |  Kontakt
Technologie bezwykopowe - oferujemy urządzenia pneumatyczne i udarowe typu kret. Maszyny przeciskowe, krety, młoty, przeciski, przebijaki pneumatyczne.
Przecisk, maszyna przeciskowa, rakieta - wbijanie rur, przewierty, wciąganie rur.